668-727-974

Dokumentacja ochrony ppoż.

Dot. Dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Projekt budowlany, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej "uzgodnieniem", w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Uzgodnienia, w myśl zasady określonej w § 1, wymagają projekty budowlane:
 1. budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego lub ich części:
  • a) w których mogą przebywać ludzie w grupach o liczebności powyżej 50 osób,
  • b) o wysokości ponad 12 m lub mających ponad 3 kondygnacje,
 2. budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, mających ponad 4 kondygnacje,
 3. budynków lub ich części zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,
 4. garaży podziemnych mających powyżej 50 stanowisk oraz garaży i parkingów wielopoziomowych,
 5. budynków produkcyjnych, magazynowych i usługowych, wolno stojących urządzeń technologicznych i zbiorników poza budynkami, jeżeli w wymienionych obiektach występują materiały palne oraz zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • a) powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 1000 m2,
  • b) występuje zagrożenie wybuchem,
 6. placów składowych i wiat, których powierzchnia przekracza 1000 m2, a obciążenie ogniowe przekracza 500 MJ/m2,
 7. obiektów, w których występuje obowiązek wykonania instalacji sygnalizacyjno-alarmowej lub stałych urządzeń gaśniczych,
 8. parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,
 9. naturalnych i sztucznych zbiorników oraz ujęć wodnych, służących celom przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.


2. W wypadku rozbudowy, modernizacji lub kapitalnego remontu obiektów wymienionych w ust. 1 uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót jest niezbędne sporządzenie projektu budowlanego.